Twój koszyk Całkowity: 0,00 zł

Państwo ma 0 produkty w koszyku

Nie masz żadnych przedmiotów w koszyku

Produkt został dodany do koszyka

Ilość
Całkowity

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 pozycji w koszyku.

Wszystkich produktów (brutto).
Całkowite koszty przesyłki (brutto). Darmowa dostawa!
Całkowity (brutto).
Kontynuuj zakupy Przejdź do kasy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.REXXER.PL
1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Sprzedający – Rexxer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Parzniewie (05-808) ul. Św. Tomasza 4, NIP 5222939654, REGON 14220749000000, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000346961, prowadzący sklep internetowy sklep.rexxer.pl dostępny pod adresem http://www.sklep.rexxer.pl .
1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu w celach nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową;
1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego sklep.rexxer.pl;
1.6. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy sklep.rexxer.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.rexxer24.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.8. Umowa sprzedaży – umowa, o której mowa w art. 535 i nast. Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu co do Towarów tam prezentowanych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.rexxer.pl.
2.2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub, Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej lub, Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej lub, Safari w wersji 5.1 lub nowszej;
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać aktywne konto e-mail oraz we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi są dostępne w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.sklep.rexxer.pl
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.rsklep.rexxer.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6. Regulamin obowiązuje również Klientów dokonujących zamówień lub rezerwacji za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonali rejestracji, o której mowa w ust. 3.1 Regulaminu.
2.7 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.8. Wszystkie Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.9. Sprzedający komunikuje się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@rexxer.pl oraz pod nr telefonów: +48 22 270 17 80
3. Konto Klienta
3.1. W celu usprawnienia korzystania ze Sklepu internetowego Klient dokonuje rejestracji poprzez założenie konta Klienta.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest złożenie przez Klienta oświadczenia, że:
- zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia
- wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3.4 Klient według swojego uznania może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania od Sprzedającego informacji handlowych, o ile wyrazi również zgodę na przesyłanie informacji tego rodzaju. Nie stanowi to warunku rejestracji bądź zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
3.5. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie w takim wypadku usunięte.
4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu sklep.rexxer.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość dowolnej modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Złożenie Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klienci nie korzystający z konta Klienta przed naciśnięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” są obowiązani do podania wszelkich niezbędnych danych osobowych zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na stronie sklepu oraz złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 3.3.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, przed złożeniem Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia, obejmujące:
a) określenie przedmiotu zamówienia,
b) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowe koszty (jeśli występują),
c) wybraną metodę płatności, w tym sposób i termin zapłaty,
d) wybrany sposób dostawy,
e) przewidywany czas dostawy,
4.6. Niezależnie od podsumowania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.5, przed złożeniem Zamówienia zostanie wyświetlona informacja skierowana do Klientów będących Konsumentami, wskazująca informacje, o których mowa w art.12 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku, w sposób wskazany w ust. 4.8. poniżej.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą:
- ostateczne potwierdzenie przez Sprzedającego wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji
- plik w formacie PDF utrwalający istotne postanowienia Umowy sprzedaży Towarów oraz informacje, o których mowa w pkt. 4.6 Regulaminu
- fakturę zakupu w przypadku wybrania przez Klienta stosownej opcji na etapie składania zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.7, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Ceny i metody płatności
5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego podanego w potwierdzeniu zamówienia w terminie 2 dni od złożenia zamówienia.
b) w przypadku zamówień za pobraniem - gotówką u kuriera,
c) w szczególnych przypadkach Klient i sprzedający mogą uzgodnić inne warunki płatności, uzgodnienie takie następuje za pośrednictwem korespondencji e-mail.
5.3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedający informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
6. Dostawa
6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania zamówienia z możliwości udostępnionych przez Sprzedającego tj.:
- przesyłką kurierską
- poprzez odbiór osobisty Towarów po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym.
6.3. Koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem Zamówienia oraz potwierdzone w wiadomości, o której mowa w pkt. 4.8. niniejszego Regulaminu.
6.4. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zapłaty przez Klienta ceny, zaś w przypadku płatności za pobraniem – od dnia wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.8. niniejszego Regulaminu i wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Dostępność oraz termin dostawy wyszczególniony jest w Sklepie sklep.rexxer.pl przy każdym z Towarów oraz w mailu potwierdzającym zamówienie. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienia od umowy.
6.5. Zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów oraz informacji, o których mowa w pkt. 4.5. Regulaminu następuje poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres e-mail pliku w formacie PDF utrwalającego powyższe dane, wraz z mailem potwierdzającym realizację Zamówienia.
6.6. Na zakupiony towar wystawiany jest, według wyboru Klienta, paragon bądź faktura.
6.7. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji bądź składania zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Klienta uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru). Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego. W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na wystawienie i przesłanie faktury w sposób opisany powyżej, otrzyma fakturę bądź paragon fiskalny w formie papierowej.
7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 7.8. poniżej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni.
7.2. Termin 14-dniowy, o którym mowa w pkt. 7.1. liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub częściami – od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.3. Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej poprzez wysłanie go na adres: sklep@rexxer.pl. Niezależnie od powyższego formularz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu wraz z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zostanie dołączony do zakupionego Towaru oraz przesłany na adres poczty elektronicznej Konsumenta wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji Zamówienia. Formularz ten jest również dostępny pod adresem www.sklep.rexxer.pl.
7.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
a/ o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
b/ których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c/ których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d/ których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e/ o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
f/ których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
g/ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h/ zawartej w drodze aukcji publicznej;
i/ o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
j/ której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
k/ w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
l/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
ł/ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.6. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 05-808-Parzniew ul. św.Tomasza 4
7.7. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
7.8. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty jej odesłania przesyłką pocztową ponosi Klient. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany i zabezpieczony w odpowiedni sposób, chroniący przesyłkę przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
7.9. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej z przekroczeniem granic zwykłego zarządu, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.10. Zwrot uiszczonej przez Klienta będącego Konsumentem ceny Towaru wraz ze standardowymi kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
7.11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady prawne oraz fizyczne Towaru zakupionego przez tego Konsumenta polegające na niezgodności tego Towaru z umową w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
8.2. Sprzedający odpowiada za wady towaru zakupionego przez Klienta niebędącego Konsumentem na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego odnoszących się do rękojmi, z tym zastrzeżeniem, że w takim wypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu poniesionej przez Klienta szkody obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości reklamowanego Towaru.
8.3. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedającego przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.4. Reklamacje dotyczące wad Towaru należy kierować na adres reklamacje@rexxer.pl
8.5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamacji Klienta będącego Konsumentem, Sprzedający odpowie na reklamację i udzieli Klientowi konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji zostanie Klientowi wskazany proponowany przez Sprzedającego sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. wymiana Towaru, zwrot pieniędzy, naprawa, sposób zwrotu przez Klienta Towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedający ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
8.6. Sprzedający nie jest producentem towarów. W przypadku udzielenia przez producenta gwarancji jakości dla danego Towaru, producent ponosi odpowiedzialność z tego tytułu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.7. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie po jego wydaniu Klientowi z przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
9. Ochrona danych osobowych
9.1. Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedający. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych może spowodować niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
9.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedającego oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług umów zawartych na podstawie Regulaminu: przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki, podmiotom świadczącym usługi IT oraz usługi prawne i księgowe na rzecz Administratora.
9.3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
9.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem.
10. Własność intelektualna
10.1. Klientowi nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, w tym opisów i zdjęć Towarów, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez Klienta zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
10.2. Klient zamieszczając treści w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji do korzystania z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
a/ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
b/ w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c/ wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,
d/ w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b i c powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
10.3. Klient jest zobowiązany nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.
11. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
11.3. Zmiana regulaminu następuje poprzez zamieszczenie treści nowego regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin” a także przez zamieszczenie z 14 dniowym wyprzedzeniem informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie jej na adres e-mail Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ust. 3.5. niniejszego regulaminu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Proszę czekać...